Nemusíš byť zrovna krAJnštajn, aby si u nás nakupoval celý rok zadarmo!

Prihlás projektt

Študuješ, máš 18 a zároveň menej ako 27 rokov? Máš rozpracovaný projekt, s ktorým možno raz urobíš dieru do sveta?

Ak je tvoj projekt zameraný na inováciu v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia, plastových obalov, podpory regionálnych výrobcov, pestovateľov a chovateľov, pošli nám ho a keď sa nám bude páčiť, po celý ďalší rok Ťa budeme podporovať!

Každý mesiac si u nás budeš môcť
nakúpiť produkty v hodnote
až do 200 eur počas 12 mesiacov. *


* Vyplnenie všetkých údajov je povinné


V potravinách KRAJ máme radi šikovných mladých ľudí, ktorí to so svojimi nápadmi chcú dotiahnuť ďaleko.

Ak študuješ, máš 18 a zároveň menej ako 27 rokov a máš rozpracovaný projekt v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia, plastových obalov, podpory regionálnych výrobcov, pestovateľov a chovateľov, s ktorým možno raz urobíš dieru do sveta, Pošli nám ho

3 najKRAJšie projekty budeme počas nasledujúcich 12 mesiacov podporovať.

Ako? Každý mesiac si budeš môcť nakúpiť v sieti potravín KRAJ tovar v hodnote až do 200 eur, aby si mal zabezpečený stravovací komfort pri ďalších prácach na svojom projekte. Zároveň získaš finančnú podporu vo výške 1 000 Eur* na realizáciu svojho projektu.

Projekty zbierame v období od 1.10.2019 - 31.3.2020.
Vyhodnotenie sa uskutoční 30.4.2020.
Zoznam výhercov uverejníme v lehote troch dní od vyhodnotenia súťaže.

* Bližšie informácie získate v Pravidlách študentskej súťaže "KRAJnštajn"

O projekte

A víťazom je

Súťaž ešte prebieha!

Zoznam výhercov uverejníme v lehote troch dní od vyhodnotenia súťaže.

Pravidlá študentskej súťaže: „KRAJnštajn“

Článok I. Vyhlasovateľ súťaže

 1. Študentskú súťaž „KRAJnštajn“ vyhlasuje spoločnosť Terno Real Estate, s. r. o. so sídlom Bratská 3, 851 01, Bratislava, IČO: 50 020 188, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 107153/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Partnerom súťaže je spoločnosť CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Vysoká 32, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 31768164 (ďalej len „partner súťaže“).
 2. Študentská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré ustanovujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže „KRAJnštajn“ (ďalej len spolu „študentská súťaž“ alebo „súťaž“). Vyhlasovateľ usporadúva Študentskú súťaž ako verejnú, reklamnú a propagačnú súťaž, na ktorú sa nevzťahujú podmienky zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.
 3. Táto súťaž podlieha príslušným právnym predpisom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonu č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predmet a trvanie študentskej súťaže

 1. Predmetom študentskej súťaže je praktická práca/dielo súťažiaceho v jednej alebo viacerých nasledovných oblastiach:
  • projekt zameraný na inovácie v oblasti ekológie na Slovensku,
  • projekt zameraný na inovácie v oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku,
  • projekt zameraný na inovácie v oblasti plastových obalov na Slovensku,
  • projekt zameraný na podporu slovenských regionálnych výrobcov,
  • projekt zameraný na podporu slovenských pestovateľov,
  • projekt zameraný na podporu slovenských chovateľov,
  • (ďalej spolu len „projekt“).
 2. Súťažiaci môže do súťaže prihlásiť iba jeden projekt.
 3. Študentská súťaž sa začína dňa 01. 10. 2019 a končí dňa 31.03.2020 a prebieha na území Slovenskej republiky.

Článok III. Podmienky účasti v študentskej súťaži

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každý študent stredných a vysokých škôl, ktorý je držiteľom ISIC preukazu, ktorý splní podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiacim môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov a mladšia ako 27 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky. ISIC je medzinárodný preukaz študenta stredných a vysokých škôl denného štúdia. Slúži na identifikáciu študenta, obsahuje fotografiu, názov školy, meno študenta a dátum jeho narodenia (viac na webovej stránke: https://isic.sk/).
 2. Do súťaže sa nemôže zapojiť zamestnanec a rodinní príslušníci zamestnancov Vyhlasovateľa (spoločnosti Terno Real Estate s.r.o.).
 3. Účasť súťažiacich v študentskej súťaži je bez poplatku.

Článok IV. Súťažné podmienky (pravidlá)

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci, ktorý v období od 01. 10. 2019 – 31.03.2020 zašle projekt zameraný na inovácie v oblasti ekológie na Slovensku, ochrany životného prostredia na Slovensku, plastových obalov na Slovensku, podpory slovenských regionálnych výrobcov, slovenských pestovateľov a slovenských chovateľov (ďalej len „projekt“) výlučne prostredníctvom webovej stránky Vyhlasovateľa: www.krajnstajn.sk. Projekty doručené po uvedenom termíne nebudú do súťaže zaradené.
 2. Podmienkou účasti na súťaži je poslanie riadne a úplne vyplnenej prihlášky do Súťaže prostredníctvom umiestnenej na webovej stránke Vyhlasovateľa www.krajnstajn.sk spolu s priloženým projektom, pričom súťažiaci musí súhlasiť so súťažnými podmienkami (ďalej len „prihláška“). Bez súhlasu s týmito súťažnými podmienkami nemôže byť súťažiaci do súťaže zapojený.
 3. Podmienkou účasti na súťaži je, aby súťažiaci zaslal projekt, ktorého je výlučným autorom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 4. O cenách v súťaži bude každý úspešný súťažiaci informovaný prostredníctvom kontaktov, ktoré je povinný uviesť v rámci prihlášky.
 5. Výhercom ceny sa môže stať len ten súťažiaci študentskej súťaže, ktorý splní podmienky súťaže a bol Vyhlasovateľom vyhlásený za úspešného súťažiaceho v rámci troch (3) oceňovaných projektov.

Článok V. Ceny a vyhodnotenie

 1. V študentskej súťaže budú ocenené prvé tri miesta súťažiacich nasledovne:
  • 1. miesto – víťazný súťažiaci (ďalej aj ako „víťaz“) získa 200 EUR v darčekových poukážkach na jeden kalendárny mesiac počas dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Víťaz zároveň získa finančnú podporu vo výške 1.000 EUR na realizáciu víťazného projektu.
  • 2. miesto – súťažiaci získa 150 EUR v darčekových poukážkach na jeden kalendárny mesiac počas dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
  • 3. miesto – súťažiaci získa 100 EUR v darčekových poukážkach na jeden kalendárny mesiac počas dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
  (ďalej spolu tiež ako „úspešní súťažiaci“).
 2. Darčeková poukážka sa bude dať využiť v každej predajni KRAJ. Zoznam predajní nájdete na www.krajpotravin.sk v sekcii Predajne.
 3. Súťažiaci má právo na cenu, iba ak cenu získal postupom podľa súťažných podmienok.
 4. Vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch Vyhlasovateľa dňa 30.04.2020. Vyhlasovateľ hodnotí projekty predovšetkým na základe kritérií ako originalita, kvalita, inovácia a invenčnosť autorskej práce. Hodnotenie každého projektu Vyhlasovateľom je v jeho výlučnej kompetencii a na jeho výlučnom zvážení (ďalej tiež ako „vyhodnotenie súťaže“).
 5. O cenách v súťaži bude súťažiaci informovaný prostredníctvom kontaktov, ktoré je povinný uviesť v rámci prihlášky, a to v lehote troch dní od vyhodnotenia súťaže podľa predchádzajúceho bodu; v tejto lehote zároveň Vyhlasovateľ uvedie vyhodnotenie i na svojich webových stránkach.
 6. Vyhlasovateľ vyhotoví zápisnicu z vyhodnotenia, ktorej súčasťou bude zoznam ocenených súťažiacich. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia Vyhlasovateľa. Zápisnica zo žrebovania bude uložená u Vyhlasovateľa k nahliadnutiu.

Článok VI. Odovzdanie ceny

 1. Ceny budú úspešným súťažiacim odovzdané osobne v centrále Vyhlasovateľa - TERNO real estate s.r.o., Office BOX - Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava a to v dohodnutom termíne, najneskôr však do tridsiatich dní od vyhodnotenia súťaže, inak v najbližší pracovný deň po uplynutí 30-dňovej lehoty od vyhodnotenia súťaže v čase od 09.00-15.00 hod. v centrále Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si pred odovzdaním cien vyhradzuje právo vyzvať súťažiaceho k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá má nárok na cenu. V sporných prípadoch si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 2. Ceny zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a úspešní súťažiaci sú povinní pri zdanení cien postupovať podľa tohto zákona a sú zodpovední za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej ceny.

Článok VII. Zodpovednosť Vyhlasovateľa súťaže

 1. Na ceny nevzniká právny nárok. Úspešní súťažiaci nemôžu postúpiť ceny na iné osoby, ak sa s Vyhlasovateľom nedohodnú inak.
 2. Vyhlasovateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s cenou v súťaži.
 3. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím ceny v stanovenom, resp. v dohodnutom termíne v zmysle súťažných podmienok.

Článok VIII. Vylúčenie zo súťaže a prepadnutie ceny

 1. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Vyhlasovateľa.
 2. Z účasti na súťaži bude vylúčený každý súťažiaci, ktorý riadne a včas nesplní súťažné podmienky, nedodrží ich alebo bude konať v rozpore s nimi. V prípade podozrenia z podvodného a nepoctivého konania súťažiaceho alebo konania a správania sa súťažiaceho v rozpore s dobrými mravmi v súťaži, je Vyhlasovateľ oprávnený takéhoto súťažiaceho zo súťaže vylúčiť; v prípade, ak bude súťaž ukončená cena nebude takémuto súťažiacemu odovzdaná. Rozhodnutie Vyhlasovateľa o vylúčení súťažiaceho zo súťaže je s konečnou platnosťou a účinnosťou, voči ktorému sa nedá odvolať.
 3. V prípade, ak Vyhlasovateľ v súlade so súťažnými podmienkami odmietne cenu odovzdať, víťaz alebo iný úspešný súťažiaci sa v dohodnutom alebo stanovenom čase pre cenu nedostaví alebo si cenu neprevezme, cenu odmietne alebo sa jej zriekne, cena prepadá v prospech Vyhlasovateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Článok IX. Osobitné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto študentskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť študentskú súťaž.
 2. Žiadnu cenu nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej ceny, než je určená Vyhlasovateľom.
 3. Vyhlasovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ku všetkým projektom, ktoré neboli vyhodnotené ako úspešné. Vyhlasovateľ je povinný rešpektovať a dodržiavať všetky práva a povinnosti týkajúce sa autorských práv súťažiacich k ich projektom. Autorské práva k projektom ostávajú účasťou na tejto súťaži zachované.
 4. Vyhlasovateľ a úspešní súťažiaci v  lehote a spôsobom, na akom sa dohodnú, inak osobne v centrále Vyhlasovateľa - TERNO real estate s.r.o., Office BOX - Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, v najbližší pracovný deň po uplynutí 30-dňovej lehoty od vyhodnotenia súťaže v čase od 09.00-15.00 hod., uzavrú spolu zmluvu, obsahom ktorej budú podmienky zverejnenia úspešných projektov na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou Vyhlasovateľa a partnera súťaže a ich služieb, úspešné projekty ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa a partnera súťaže a to po dobu minimálne troch (3) rokov od ukončenia súťaže.
 5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré súťažiacim môžu vzniknúť v súvislosti s účasťou na súťaži, vrátane tých, ktoré by mohli vzniknúť vylúčením zo súťaže, odmietnutím odovzdania ceny v súlade so súťažnými podmienkami, ako aj neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím ceny.

Článok X. Osobné údaje

 1. Zapojením sa do súťaže dáva každý súťažiaci súťaže svoj súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely Vyhlasovateľa a partnera súťaže, pričom s osobnými údajmi súťažiacich bude naložené v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien.
 2. Súťažiaci pred svojou účasťou v študentskej súťaži zobral na vedomie, že pre účely študentskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v prihlasovacích údajoch k projektu, čím berie na vedomie aj informáciu o spracovaní osobných údajov súťažiacich, ktorá tvorí súčasť pravidiel študentskej súťaže a ktorá sa nachádza na www.krajpotravin.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
 3. Úspešní súťažiaci, vrátane víťaza zapojením sa do súťaže udeľujú svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov Vyhlasovateľovi súťaže a partnerovi súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou Vyhlasovateľa a partnera súťaže a ich služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa a partnera súťaže a to po dobu minimálne troch (3) rokov od ukončenia súťaže. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ je oprávnený bez náhrady jednostranne pozmeniť alebo upraviť súťažné podmienky. Súťažné podmienky môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné súťažné podmienky sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
 2. Túto prípadnú zmenu zverejní Vyhlasovateľ na jeho webovej stránke www.krajnstajn.sk alebo www.krajpotravin.sk, pričom Vyhlasovateľ nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod.. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch nahradiť cenu inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 3. Tieto súťažné podmienky súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke Vyhlasovateľa a zároveň sú uložené v ich sídle v písomnej podobe.
 4. Tieto súťažné podmienky študentskej súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.krajnstajn.sk alebo www.krajpotravin.sk.

V Bratislave, dňa 12.09.2019

Terno Real Estate s.r.o.